Overgangsregler

Postet av Kjelsås IL - Basketball den 12. Jun 2020

LOV OG REGLEMENT FOR NORGES BASKETBALLFORBUND
 Versjon 05.09.2018

Kapittel 9 Overgang

A. Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen klubb

(1) Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommendetilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. Dersom et navngittmedlem tar kontakt med en klubb, eller en representant for en klubb, for å diskutereovergang eller mulig overgang til denne, skal den klubben som er kontaktet underrette den klubben som spilleren tilhører om dette forholdet. Dette skal gjøres skriftlig til klubbens offisielle epostadresse eller til klubbens valgte leder uten ugrunnet opphold og senest innen tre (3) kalenderdager.

Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sendermelding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens tidligere klubb. Slikt klubbskifte begrenses til én (1) gang pr sesong. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet.

For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes.

Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved melding om overgang (se også pkt. E).

(2) Dersom det tas kontakt, som nevnt i pkt. 1, med et medlem av en annen klubb, og vedkommende ikke er fylt 13 år, skal i tillegg vedkommendes foresatte informeres før det blir gjort en slik henvendelse. Dersom foresatte motsetter seg at vedkommende kontaktes, plikter klubben å respektere dette.

B. Generelle bestemmelser

(1) Enhver som har deltatt som spiller for en klubb i en offisiell kamp (approbert av NBBF, Basketligaen eller tilsluttet region), må søke om overgang for å bli spilleberettiget for en annen klubb. Søknad sendes NBBF på særskilt skjema. Søknaden ansees ikke levert før gjeldende behandlingsgebyr for overgangssøknad er betalt til NBBF.

(2) NBBF fastsetter behandlingsgebyr for slik overgangssøknad.

(3) NBBF skal snarest, og senest inne tre (3) virkedager etter at søknad og overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av søknaden til søkerens tidligere klubb foruttalelse. Klubben må, innen 14 dager etter at søknaden er sendt fra NBBF, avgiuttalelse der klubben aksepterer eller motsetter seg at overgang innvilges. Unnlater klubben å avgi uttalelse innen denne frist, anses den å ha akseptert at søknaden innvilges. Når søknad med spillers signatur og overgangsgebyr er mottatt hos NBBF kan ikke spiller delta i offisielle kamper før søknaden er innvilget og evt. karantene har utløpt.

(4) Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før evt. Forpliktelser overfor tidligere klubb er brakt i orden og gjeldende overgangsgebyr er innbetalt til NBBF.

(5) Søkeren kan spille offisielle kamper (approbert av NBBF eller tilsluttet region) for ny klubb når karantene tiden er utløpt. Karantene tiden løper fra og med den dato tidligere klubb har gitt sin aksept.

  1. Det påløper ingen karantene tid for spillere som ikke har deltatt i offisiell kamp de siste 12 månedene før søknaden foreligger hos NBBF.
  2. Det påløper ingen karantene tid når overgangssøknad mottas i perioden 1. mai– 30. juni.
  3. Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perioden 1. juli –15. desember.
  4. Det påløper ingen karantene tid for spillere under 15 år. Unntak: dersom overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 dagers karantenetid i henhold til punkt iii).
  5. v). Spiller som har deltatt i NM kvalifisering eller Scania Cup kvalifisering for en klubb kan ikke spille NM sluttspill eller Scania Cup for annen klubb. NBBFs styre kan gi dispensasjon fra dette forbudet dersom helt særlige grunner foreligger.

 

(6) Overgang kan ikke innvilges for seniorspillere når søknad mottas i perioden 15.desember – 30. april.

(6 b) Overgang kan ikke innvilges i aldersbestemte klasser når søknad mottas i perioden 15. desember – 30. april.

(6 c) Overgangsfrister gjelder ikke i kategoriene U13 og lavere, og ikke for spillere som ikke har deltatt i approbert kamp de siste 18 måneder.

(7) Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punkt 5 og 6, samt fra kapittel 6 B. Kvalifikasjoner under turneringer (2), dersom det finner athensynet til spilleren/eller klubbene rettferdiggjør dette.

(8) NBBF kan delegere myndigheten til å innvilge overgangssøknader etter dissebestemmelsene til en region, når overgangen skjer mellom to klubber i samme region med mindre det gjelder overgang for seniorspiller hvor en av de involverte klubber har lag i nasjonal serie i inneværende eller påfølgende sesong. Regionen fastsetterovergangsgebyr, begrenset oppad til NBBFs gebyrsats.

(9) Ovenstående bestemmelser forbyr et medlem av en klubb i NBBF å spille for en annenklubbtilknyttet NBBF i enhver form for seriespill eller andre turneringer som er approbert av NBBF eller tilsluttet region. Unntak: se punkt C om parallellspilletillatelse.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.