Årsmøte (ting)

Årsmøte er idrettslaget sin høyeste myndighet og blir avholdt hvert år i mars. Mellom årsmøtene/tingene er styret høyeste myndighet. Årsmøtet sine oppgaver er beskrevet i idrettslaget sin lov hvor det også fremgår hvordan det kalles inn til årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingent.

Årsmøte legger grunnlaget for idrettslaget sin virksomhet og styret sitt arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre og hvordan det skal drives bør delta på årsmøte. Protokollen fra årsmøte legges ut på idrettslagets hjemmeside.   


  • Årsmøte/ting innkalles med følgende minimumsfrist, 1 måned
  • Forslag til årsmøte/ting skal sendes inn senest innen følgende minimumsfrist, 2 uker
  • Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte/ting må være gjort tilgjengelig innen følgende minimumsfrist, 1 uke

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet/tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet/tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Idrettslag kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige innen fristen.


Les mer:
 Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-152-162-172-192-20.  

Sjekkliste for årsmøte. Saksliste til årsmøtet, se § 10 i lovnormen