Profilhåndbok 

I 2023 ble det gjennomført en revisjon av eksisterende logo. Logoen har vært idrettslagets logo siden 2004. I tillegg til hovedlogoen har alle gruppeidretter hatt sin egen versjon av denne logoen, med beskrivende symbol for grenen inn i logo. Før dette var det dagens skjold som var idrettslagets logo. Det eksisterte helt fra Kjelsås IL’s opprettelse i 1913 og frem til moderniseringen i 2004. Den nye revisjonen nå samler alle grener under en felles logo og tar inn skjoldets form og opprinnelses år. Ny logo erstatter alle grenslogoer. 

Motivasjonen har vært å samle idrettslaget rundt en logo og samtidig ta vare på historien. Et viktig element har også vært å gjøre det enklere å bruke tøy på tvers av idrettsgrener da Kjelsås IL er et fleridrettslag med mange grener. I tillegg er dette en revisjon som ikke endrer selve formen på logoen, noe som tillater en myk overgang hvor man suksessivt og kostnadseffektivt kan bytte ut logo over tid. 

Målet er fortsatt å ha en tidsriktig, identitetsskapende og samlende profil, som får Kjelsås Idrettslag og klubbens utøvere til å fremstå enhetlig i et positivt fellesskap.

Oslo, april 2024

Hovedstyret i Kjelsås Idrettslag
Kjelsås Idrettslag
Tlf. 91 91 19 13
kontoret@kjelsaas.no

Hovedlogo

Kjelsås Idrettslags hovedlogo er blå og hvit, skal i hovedsak benyttes i denne versjonen:

Logoen over med skjold er idrettslagets hovedlogo. 

Logoen kan også brukes invers, når den for eksempel skal brukes mot blå bakgrunn, som vist under.

Den reviderte logoen skal benyttes i all ekstern kommunikasjon. Det gjelder for eksempel på idrettstøy som drakter, overtrekks dresser, jakker og annet tøy tilhørende sport, flagg, vimpler og emblemer, brevark og digital korrespondanse, premier, digitale flater som websider og sosiale medier samt andre sammenhenger hvor Kjelsås Idrettslag profileres utad.

Den reviderte logoen i 2024 er et møte mellom den gamle og den nye logoen, etter vedtak på årsmøtet i 2024. Det gamle skjoldet er forenklet, og erstatter de ulike idrettsgrenssymbolene.

Logoen kan også ses på som en figur, som vil gi god Kjelsås-gjenkjennelse når ses på avstand – også når en er for langt unna til å kunne lese bokstavene i logoen.


Blå fargekode er: 

PMS 280 C 
RGB: 1, 33, 105
CMYK: 99, 69, 0, 59 
HEX: #012169

Logoen skal i all hovedsak brukes på hvit eller blå bunn/bakgrunn. Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i dette dokumentet ikke nødvendigvis er optimal. Bruk alltid original logo fra elektronisk format. Logoen ligger tilgjengelig på Kjelsås ILs, litt lengre ned på siden. 


Fonter
Kjelsås IL skal bruke fonten Arial i alt skriftlig materiell, som for eksempel møtedokumenter og trykksaker. Arial er benyttet gjennomgående i denne profilhåndboken.

  • Arial normal: Kjelsås IL
  • Arial kursiv: Kjelsås IL
  • Arial bold: Kjelsås IL


Beware er fonten som er brukt i logoen. Denne mangler bokstavene æ,ø og å, samt en rekke spesialtegn, og er heller ikke lesbar i større mengder. Den skal derfor ikke brukes som skriveskrift i noen sammenheng. 

Sort/hvit-versjon

Logoene finnes også til bruk i sort/hvit-versjon. Fargeversjon skal alltid brukes i sammenhenger hvor det er naturlig å bruke farger. For eksempel skal bruk av sort/hvit logo ikke forekomme på farget underlag. Sort/hvit-versjonene er som vist her:

   


Bruk av navnet Kjelsås IL løsrevet fra logoen

Hovedregelen er at logoen skal brukes i de fleste sammenhenger. Når det er nødvendig av hensyn til synlighet er det tillatt å bruke navnet Kjelsås IL løsrevet fra logoen, men da skrevet horisontalt. Slik bruk er tillatt på ryggen av jakker, overtrekksdresser og konkurransedrakter, samt på lue og andre hodeplagg. I alle andre sammenhenger skal logoen benyttes.

Når dette gjøres skal alltid skrifttypen i logoen, Beware, benyttes. Denne mangler bokstavene æ,ø og å, samt en rekke spesialtegn, og er heller ikke lesbar i større mengder. Den skal derfor ikke brukes som tekstskrift i noen sammenheng. Det er ikke tillatt å bruke andre fonter når Kjelsås IL skal skrives på for eksempel tøy eller trykkes i andre sammenhenger.

Ved bruk av Kjelsås IL løsrevet fra logoen og skrevet horisontalt skal bokstavene IL fortsatt skrives vertikalt og med samme bokstavhøyde som brukes i navnet Kjelsås. Det innebærer at symbolet IL blir noe høyere enn navnet Kjelsås. Symbolet IL skal ikke ha skjold i dette formatet. 


Avstand til andre elementer

Når logoen brukes, skal det alltid være en minsteavstand fra kanten av logoen til andre elementer for at logoen skal være ”fri”. Minsteavstanden er definert ved høyden på bokstaven k i Kjelsås. Om mulig bør det være en avstand tilsvarende to bokstaver, som vist her:

Sørg for at det er en rimelig avstand fra logoen til ytterkant av mediet eller elementer rundt. Eksempelvis minimum høyden av navnetrekket på alle kanter.

Logostørrelse
Minimumsstørrelse: 22 mm høyde.

Hvis logoen må være mindre enn det, bør den brukes uten skjold.


Størrelsesforhold
Logoen er i størrelsen 5:6. Den skal på ingen måte strekkes i høyde eller bredde.

Et bilde som inneholder Grafikk, clip art, grafisk design, FontAutomatisk generert beskrivelse

Profilbilder

Hvis logoen brukes i profilbilde på Sosiale medier, skal den også ha luft rundt og fortrinnsvis ligge på hvit eller blå bakgrunn. Logoen skal ikke kappes for å få plass i en sirkel, da må det heller legges mer farge rundt. Det skal heller ikke fjernes deler av logoen for å få bedre plass. I forbindelse med ulike markeringer kan bakgrunnsfargen være annen enn hvit eller blå, men da benyttes logo uten skjold. Se eksempel under.

Et bilde som inneholder logo, Font, Grafikk, tekstAutomatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder Grafikk, logo, Font, grafisk designAutomatisk generert beskrivelse


Logo for nedlastning

Drakter

Kjelsås drakter skal være blå. Reservedrakter skal være hvite. På fronten av konkurransedrakter og overtrekksdrakter skal logoen som hovedregel plasseres på venstre bryst.  

Draktfarer/ farge konkurransetøy
Grenene som benytter drakt + shorts har konkurransefargene:

  • Hjemme: blå drakt – blå shorts
  • Borte: hvit drakt – blå shorts

Alle utøvere som konkurrerer for Kjelsås gjør det i kjelsåstøy som beskrevet, så sant ikke annet er påkrevet av særforbund. Stiller særforbund krav til konkurransetøyets fargekombinasjon må det hensyntas. Nødvendige tilpasninger gjøres i samråd med ledelsen i idrettslaget. Utøvere som konkurrerer i individuelle øvelser, skal som hovedregel konkurrere i idrettens Kjelsåstøy. Unntak kan gjøres etter tillatelse fra ledelsen i idrettslaget.

På rygg benyttes som hovedregel navnet Kjelsås IL løsrevet fra logoen, skrevet i samme font som i logoen. Se også beskrivelse under punktet ”Bruk av navnet Kjelsås IL løsrevet fra logoen”. Kjelsås IL plasseres om mulig på øvre del av ryggen. Det skal være en avstand minst tilsvarende bredden på en bokstav mellom logoen og kanten/enden av ryggen.

Retningslinjer for valg av farger til offisielle drakter og overtrekksdresser
Drakter/dresser til bruk for klubbens lag skal som hovedregel være blå (PMS 280) som dominerende farge. Dersom stoff eller annet gir begrensninger i valg av farge skal en farge som ligger så nært opptil denne fargen velges. 

PMS 280 C 
RGB: 1, 33, 105
CMYK: 99, 69, 0, 59 
HEX: #012169

Hovedregelen er at hvit skal være tilleggsfarge. Reservedrakter til klubbens lag skal ha hvit som dominerende farge. 

Plassering av logo på materiell

Ved bruk av logo trykksaker skal logoen fortrinnsvis plasseres oppe til høyre.

Brevark

Kjelsås ILs brevark ser slik ut:


Konvolutter

Plassering av logo og klubbinformasjon på konvolutter skal være som vist her:


Kjelsås ILs skjold

Kjelsås ILs opprinnelige logo, heretter kalt Kjelsås ILs ”skjold”, er beholdt til internt bruk i historiske sammenhenger. Dette gjelder for eksempel ved bruk på æresbevis, diplom for æresmedlemskap og lignende. Klubbens skjold er vist her: