Økonomi

Det er hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at hovedstyret har ansvar for at

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Hovedstyret har delegert oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen har delegert arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsansvarlig. Styrets medlemmer har innsyn i klubbens økonomisystem. 

Hovedstyrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

  • Hovedstyret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det er utarbeidet en fullmakts matrise med en tydelig rolleavklaring.
  • Hovedstyret skal utarbeide et realistisk budsjett.
  • Hovedstyret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Hovedstyret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Hovedstyret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
  • Hovedstyret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Hovedstyret skal påse at klubben har engasjert revisor og kontrollutvalg.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

Linker til