Arbeidsgiveransvar

Det valgte hovedstyret har arbeidsgiveransvaret, utøver styringsrett, og vanlig styreansvar. Ansvaret for å følge opp klubbens ansatte er delegert til daglig leder som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte. Avdelingsledere følger opp ansatte i sin avdeling.

Skille mellom tillitsvalgt/frivillig og ansatte

  • Ansatte - arbeidstakere i lovens forstand
  • Frivillige/tillitsvalgte – ikke arbeidstakere


Kontrakter

Alle ansatte skal ha arbeidskontrakt, maler finnes i klubbhåndboken under dokumenter og skjema. Noen stillinger vil kunne benytte sørforbunds avtalemaler. Korte engasjementer (inntil 14 dager) i forbindelse med arrangementer som sommeraktiviteter o.l. benytter digital oppdragsavtale som kontrakt.

Ansettelser skal være innenfor budsjetterte rammer, avtaler ut over dette skal hovedstyret vurdere og vedta eventuelle ansettelsesavtaler. 

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.  

Klubben er ikke medlem av en arbeidsgiverforening og det er ikke opprettet tariffavtale.

Tillitsvalgte/frivillige

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale. Disse er pålagt å skrive under på klubbens etiske retningslinjer for ansatte og oppdragstakere, samt retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige som utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha Politiattest for formålet. Les mer om søknad og prosedyre for politiattest her.