Styret 

Kjelsås idrettslag ledes og forpliktes av styret som representerer Kjelsås idrettslag utad. Styret er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke behandles av styret, men må behandles av årsmøte. Det gjelder saker som går frem av årsmøte sine oppgaver (§10) og saker som er av ekstraordinær karakter eller vesentlig omfang i henhold til idrettslagets størrelse og virksomhet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at Kjelsås idrettslag midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Kjelsås idrettslag har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring

Etter behov oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

 • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten
 • Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter
 • Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret 

 Andre viktige oppgaver

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeider, budsjett og regnskap
 • Sørge for at idretten sine retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 
 • Overordnet ansvar for idrettslagets ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøte på kandidater til valgkomite
 • Oppnevne to personer som i felleskap skal disponere idrettslagets kontoer, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Lage årsrapport fra styret til årsmøte

Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. Fordeling av oppgaver bør beskrives slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Styret sitt arbeid

 • Styret har 10 møter i året, datoer for disse avtales på første møte etter årsmøte. 
 • Styremøtene avholdes i klubbhuset eller digitalt

Faste poster på styremøtene

 • Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige styremøte 
 • Kontroll om mulig inhabilitet til noen av sakene 
 • Økonomisk status v/regnskapsansvarlig
 • Informasjon fra administrasjonen v/daglig leder og leder 
 • Informasjon fra gruppestyrene/avdelinger
 • Oppfølging av pågående saker
 • Eventuelt/Innmeldte saker

Styret er vedtaksført når et flertall av styret sine medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved likt antall stemmer er møteleder sin stemme avgjørende. Styremedlemmer plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin egen stemme.

Styremøte kan holdes per epost eller per telefon, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene gjøres tilgjengelige for Kjelsås idrettslag medlemmer på hjemmesiden, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelt saker.


Styrets representanter, klikk her.