Si ifra / varsle

Å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser,  samt varsle om kritikkverdige forhold inngår som virkemidler for å utvikle et godt og forsvarlig miljø.

Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en  bekymring eller opplever brudd på bestemmelser eller retningslinjer oppfordres til å si ifra.

I Kjelsås IL har alle mennesker samme verdi. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. All idrett i Kjelsås Idrettslag følger NIFs retningslinjer og rettigheter for barne- og ungdomsidrett. 

Det vil si at aktiviteten skal bygge på trygghet, vennskap, mestring og trivsel. Barna skal ha rett til å være med å påvirke, ha frihet til å velge og konkurransene skal være for alle. All aktivitet skal være på barnas premisser. Med dette mener vi at aktivitetene skal tilrettelegges hvert barns mestrings- og utviklingsnivå. 

Er du utøver, foresatt, trener, lagleder, oppmann eller har annen tilknytning til aktiviteten i idrettslaget er der viktig at du setter deg inn i

Opplever du noe som ikke stemmer, noe som er i konflikt med det over ønsker vi at det skal meldes fra. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Varsl eller si heller ifra én gang for mye enn én gang for lite. Husk - ingen sak er for liten.

Seksuell trakassering og overgrep. Er du trener, les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette uønsket berøring av utøvere, og at du som trener ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.

Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra. Idretten skal være et trygt sted å være og vi er avhengig at de som er tett på varsler. 


RUTINER FOR VARSLING I KJELSÅS IDRETTSLAG 
KIL skal være en verdibasert organisasjon. Visjonen til idrettslaget er «Kjelsås idrettslag skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo». Visjonen er skal bidra til å fremme felleskap og helse og vi skal fremstå romslig og vi skal være idrettslag for alle. Som utøver i Kjelsås skal du føle deg som en del av Kjelsås idrettslag og ikke bare ensom driver med idrett. Kjelsås IL skal være ”Idrettslaget for alle” og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag.

Idrettsglede gjenspeiler seg i at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøvede aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.

Lagånd vises med at medlemmene er inkludert i ”teamet” (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet. Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener.

Kjerneverdiene er glede, utvikling og inkludering. Alle skal oppleve mestring og samhold. Alle skal bli sett og behandles med respekt og verdighet. God kommunikasjon med medlemmene er viktig for å sikre at informasjon når alle. Det er viktig med «Fair play» i alle ledd i og utenfor idretten.

Hvem omfatter denne rutinen.
Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunn eller kritikkverdig uten risiko for negative konsekvenser. Kjelsås Idrettslag ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben.

Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben?
Eksempler kan være brudd på våreverdier, felles retningslinjer, etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barne- og ungdomsidrett.

Hvordan varsle.
All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, på eget skjema på denne siden (går til daglig leder i idrettslaget) eller på skjema som kan lastes ned her. Med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/oppmann for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis Håndball, Fotball, Ski etc. og saken kan løses i gruppestyret. Navnet på leder av gruppen finner du ved å klikk her.

Leder skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Lederplikter også å informere daglig leder av Kjelsås IL som loggfører henvendelsen din.

Skriftlig varsel kan også leveres direkte til idrettslagets daglige leder, hovedstyret ved leder eller kontrollutvalget, om det ikke er ønskelig å involvere andre.

Kjelsås IL ønsker å være en klubb der alle har glede av å være, og med dette ønsker vi å legge til rette for at kritikk og tilbakemeldinger blir håndtert på en konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt, og å unnlate å si i fra kan skape dårlig stemning og bidra til et negativt miljø som går ut over medlemmer og ansattes aktiviteter. Vedtatt i hovedstyret 2018.02.07

Den som varsler.
En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder av Kjelsås IL som skal følge opp videre.

 Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å være anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av Kjelsås IL som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn hovedstyrets leder eller kontrollkomiteen i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å sende skjemaet en konvolutt med din ytring til postboksen til Kjelsås IL v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

Er det noen du ønsker å snakke med i idrettslaget

Ansatte

Gruppestyrer

Hovedstyret

Kontrollutvalget

VARSLINGSSKJEMA