Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

  • Påse at Kjelsås idrettslag virksomhet drives i samsvar med Kjelsås idrettslag og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
  • Ha et særlig fokus på at Kjelsås idrettslag har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
  • Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre Kjelsås idrettslag har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Kontaktdetaljer til kontrollutvalget finner du ved å klikk her. 

Utvalg og komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg og komiteer som er lovpålagte fremgår av idrettslagets lov. Det gjelder kontrollutvalg, valgkomite og ordenskollegiet.