Utmerkelser og æresbevisninger


Hedersbevisninger Kjelsås idrettslag 

Dato

Versjon

Erstatter

Januar 2016

Fra Ordenskollegiet vedtatt årsmøte 2016

Versjon av april 2008 med senere endringer


Kjelsås idrettslag har hedersbevisninger for administrativ innsats og idrettslige prestasjoner. De har følgende betegnelser:

 

Hedersnivå

Administrativ

Idrettslig

Klubbkrus / Diplom for idrettslig prestasjon

6

F

Innsatspokal

5

E

Fortjenestemerke i bronse

4

D

Fortjenestemerke i sølv

3

C

Fortjenestemerke i gull

2

B

Æresmedlem

1

A


  1. Tildeling av en hederspris krever gyldig medlemskap i klubben.
  2. En hederspris kan bare mottas èn gang.
  3. Ingen tildeling av ny hederspris på et lavere nivå i samme idrett.
  4. Det er mulig å motta to hedersbevisninger på samme eller forskjellig nivå, altså både administrativt og idrettslig.
  5. Det er også mulig å oppnå idrettslig heder i to forskjellige idretter. 
  6. Hedersbevisning kan gis til trenere med godtgjøring, dersom godtgjøringen ikke står i et rimelig forhold til jobben.
  7. Hovedstyret bestemmer om det skal følge en gave med de tre merkene. Hovedstyret bestemmer også om en utøver som kvalifiserer til gull flere ganger, skal få den medfølgende gaven. 
  8. Klubbkontoret fører oversikt over alle nivåer av hedersprisene.
  9. Hedersbevisninger for administrativ innsats følger kalenderåret. 
  10. Det er videre lagets intensjon at hederspris for idrettslig innsats skal kunne tilpasses gruppenes sportslige sesong. I slike tilfeller må hovedlaget legge opp til to runder med innstilling og vurdering av aktuelle kandidater. 

Hedersbevisninger administrativ innsats

Generelle bestemmelser
Hedersbevisninger i Kjelsås Idrettslag deles ut til medlemmer som anerkjennelse for administrativ innsats. Medlemskap kreves for alle grader – også den laveste. 

Hovedstyret godkjenner med 2/3 flertall både kriterier og tildeling av de ulike gradene. Dette gjelder ikke for laveste grad.

Gruppestyrene har forslagsrett til hovedstyret.

Tildelingen av grad forutsetter at man tidligere er tildelt lavere grad. Dette kan avvikes i særlige tilfeller.

Hedersbevisninger tildelt av gruppene overrekkes normalt på gruppens årlige møte. 

Hedersbevisninger tildelt av hovedstyret overrekkes normalt på idrettslagets årsmøte.

§ 1      Klubbkrus for administrativ innsats 
Krus tildeles av gruppestyret til medlemmer med minimum to-tre års innsats: styremedlemmer, oppmenn, foreldretrenere og de som gjør en særskilt innsats ved arrangementer. 

§2       Innsatspokal 
Innsatspokal med klubbmerke tildeles av hovedstyret. Til grunn skal legges minimum fem-seks års innsats. Innsatspokalen kan tildeles tidligere, dersom personen har påtatt seg sentrale verv i styrende organer.  

§3       Bronsemerke 
Bronsemerke tildeles av hovedstyret. For tillitsverv type oppmann eller tilsvarende kan bronsemerket tildeles etter åtte-ti års innsats. Bronsemerket kan tildeles tidligere, dersom personen har påtatt seg sentrale verv i styrende organer. 

§4       Sølvmerke 
Sølvmerket tildeles av hovedstyret. Sølvmerket tildeles tillitsvalgte med ledende verv i gruppestyrene, hovedstyret, eller som innehar sentrale verv regionalt eller nasjonalt. Sølvmerket tildeles vanligvis fem år etter at medlemmet har mottatt bronsemerket. Merket kan også tildeles for innsats på lavere nivåer. 

§5        Gullmerke 
Gullmerket tildeles av hovedstyret etter godkjenning av Ordenskollegiet. 

Gullmerket tildeles tillitsvalgte med ledende verv i gruppestyrene, hovedstyret, eller som innehar sentrale verv regionalt eller nasjonalt. Gullmerket tildeles vanligvis fem år etter at medlemmet har mottatt sølvmerket. Merket kan også tildeles for særlig lang og trofast innsats på lavere nivåer. 

§6       Æresmedlemskap 

Æresmedlemskap tildeles av hovedstyret etter godkjenning av Ordenskollegiet.

 

Hedersbevisninger idrettslig innsats 

Generelle bestemmelser 

Hedersbevisninger i Kjelsås Idrettslag deles ut til medlemmer som anerkjennelse for idrettslig innsats. Hovedstyret godkjenner med 2/3 flertall både kriterier og tildeling. 

Det skal så langt det er mulig være samsvar mellom tildelinger i de ulike idrettene. Tildeling av grad skjer ut fra en vurdering i det enkelte tilfelle. 

Ved vurderingen bør det også legges vekt på resultater gjennom hele sesongen. Reglene under kan i enkelte tilfeller gi rom for skjønn, da de ikke er mulig å dekke alle mulige idrettslige prestasjoner. 

For lag og utøvere gjelder en nedre aldersgrense på 15 år. 

Gruppestyrene har forslagsrett til hovedstyret.

Hedersbevisningen sees uavhengig av eventuell tildeling for administrativ innsats. 

Hedersbevisninger tildelt av gruppene overrekkes normalt på gruppenes årlige møte. 

Hedersbevisninger tildelt av hovedstyret overrekkes normalt på idrettslagets årsmøte.

 

§7       Diplom for idrettslig prestasjon
Diplom tildeles av hovedstyret til medlemmer som har markert seg idrettslig lokalt (ikke i barneidrett). Overleveringen skjer i regi av gruppen. 

§8       Innsatspokal 
Innsatspokal tildeles av hovedstyret. For utøvere av individuelle idretter kan Innsatspokal bli tildelt ved en plassering fra 10.-30. plass og som samtidig er innenfor 1/3 av antall startende. Konkurranser som kvalifiserer til pokal, kan være hovedlandsrenn, NM junior eller senior, Norges Cup eller tilsvarende. 

Innen lagidretter vil 100 obligatoriske seniorkamper (serie og NM) kvalifisere for pokal. Lag som vinner regionale cuper, kan vurderes for Innsatspokal. Det samme gjelder også for lagutøvere som kvalifiserer seg for deltakelse på regionslag og lag som kvalifiserer seg til A-sluttspill i region. 

 §9       Bronsemerke 
Bronsemerke tildeles av hovedstyret. For utøvere av individuelle idretter vil en plassering fra 4.-10. plass kunne kvalifisere til bronsemerke i konkurranser som nevnt for Innsatspokal. 

Innen lagidretter vil 200 obligatoriske kamper (serie og NM) kvalifisere for bronse. 

Det samme vil gjelde for utøvere som kvalifiserer for aldersbestemte landslag. Bronsemerke tildeles aldersbestemte lag som vinner regionale A-sluttspill. 

§10     Sølvmerke
Sølvmerke tildeles av hovedstyret. Individuelle utøvere kan kvalifisere for sølvmerke ved en pallplassering i konkurranser på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

Innen lagidretter vil 250 obligatoriske kamper (serie og NM) kvalifisere for sølv. Sølvmerke tildeles aldersbestemte lag ved seier i nasjonale serier. 

§11     Gullmerke 
Gullmerket for idrettslig prestasjon tildeles av hovedstyret etter godkjenning av Ordenskollegiet. 

Individuelle utøvere kan kvalifisere for gullmerket ved seier i konkurranser nasjonalt eller internasjonalt. Utøver skal i tillegg ha vist idrettslige prestasjoner på et høyt nivå både nasjonalt og internasjonalt. 

§12     Æresmedlemskap 
Æresmedlemskap for idrettslig innsats tildeles av hovedstyret etter godkjenning av Ordenskollegiet.

 

Felles for hedersbevisningene

§13     Inndragelse av hedersbevisning 

Medlemmer som har mottatt hedersbevisning, men som på graverende måte handler i strid med idrettslagets lover eller idrettens regler for øvrig, kan bli fratatt sin hedersbevisning etter vedtak i hovedstyret med ¾ flertall. 

§14     Endring av statuttene 

Disse statuttene kan endres på ordinært årsmøte etter samme regler som lovendringer.

Link til dokument for nedlastning